Terminy egzaminu zawodowego w 2009 roku
Dodane przez admin dnia Marzec 19 2009 22:12:27
Na postawie § 113 ust. 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562, z późn. zm.) Dyrektor CKE ustalił terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2009 r. dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w kwietniu i w czerwcu:


etap pisemny - 15 czerwca 2009 r. (poniedziałek) – dla absolwentów wszystkich typów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych,

etap praktyczny:

16 - 19 czerwca 2009 r. – dla absolwentów technikum i szkoły policealnej,

od 22 czerwca 2009 r. – dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych,

wydanie dyplomów – 28 sierpnia 2009 r.