Elektroniczne dzienniki lekcyjne
Dodane przez admin dnia Lipiec 24 2009 07:40:56
Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall podpisała rozporządzenie sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji szkolnej. Nowelizacja umożliwia m.in. prowadzenie dzienników elektronicznych, które mogą całkowicie zastąpić tradycyjne dzienniki w formie papierowej.


Nowelizacja rozporządzenia, podpisana 16 lipca, przewiduje możliwość prowadzenia przez przedszkola, szkoły i placówki - w formie elektronicznej - dzienników zajęć przedszkola, dzienników lekcyjnych, dzienników zajęć wychowawczych, dzienników zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, specjalistycznych oraz dzienników innych zajęć, a także dzienników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dzienników prowadzonych przez pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz prowadzonych przez placówki dzienników zajęć stałych, okresowych i okazjonalnych.


Zmienione rozporządzenie określa warunki, jakimi powinien charakteryzować się system informatyczny, służący prowadzeniu dzienników w formie elektronicznej. Wspomniane dzienniki mogą być prowadzone wyłącznie w formie elektronicznej, pod warunkiem jednak uzyskania na to zgody organu prowadzącego daną szkołę lub placówkę.


Szacuje się, że obecnie ok. 0,3 % szkół w Polsce prowadzi, obok dziennika tradycyjnego (w formie papierowej), również dziennik lekcyjny w formie elektronicznej. Szkoły te korzystają z dostępnych na rynku programów komputerowych, służących do rejestracji różnych informacji o uczniu i informacji o prowadzonych zajęciach. Dziennik elektroniczny bywa ponadto stosowany w szkołach jako dodatkowa forma kontaktu pomiędzy szkołą a rodzicami uczniów. Główną zaletą dziennika prowadzonego w formie elektronicznej jest szybkość zestawiania danych i przekazu informacji.


Nowelizacja z pewnością przyczyni się do powszechnego wdrażania i stosowania w szkolnictwie technologii informacyjno – komunikacyjnych, bowiem obok wyposażenia szkół i placówek w sprzęt komputerowy i oprogramowanie, ważne będą także umiejętności stosowania nowoczesnej technologii przez członków rady pedagogicznej i rodziców uczniów.